Omsorg for alvorlig syke og pårørende

Foto Jan Svendsen

Foto Jan Svendsen

Termik har hospice-filosofien som grunnlagstenkning

Hospice-filosofien handler mye om å legge liv til de dagene som er igjen.

Hospicefilosofien er en behandlingsfilosofi som ble utviklet av Cicely Saunders f. 1918 som jobba som sykepleier på St.Thomas Hospital i London på slutten av 1940-tallet.

Filososien er opptatt av at livet skal leves fra vugge til grav. Begrepet “hospice” har vært benyttet som et samlebegrep for den grunnleggende filosofi som bør være retningsgivende for behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker og deres pårørende. Det vil si tilbud som retter seg mot pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige / eksistensielle behov.

Det handler om å frigjøre energi til å leve, framfor å slite med unødige plager.

Termik

Termik ønsker å tilby hjelp og støtte til alvorlig/kronisk syke og deres pårørende enten hjemme eller på institusjon/sykehus.
Termik har mange frivillige medarbeidere som kan være til støtte.

Det startet som en stiftelse i Mosjøen  i oktober 1996 .

Kreftsykepleiere med flere i Rana startet Termik i Rana, som en forening i 2004.

Termik Rana har støtte fra Rana kommune, støttemedlemmer og frivillige organisasjoner.

Arbeidet i Termik  har vist at når det offentlige har gjort de lovpålagte oppgaver i helse- og omsorg så er det fremdeles oppgaver  som de frivillige kan gjøre.

Frivillige bruker tid som gave.

Termik ønsker å støtte alvorlig syke mennesker og deres pårørende enten de er hjemme, innlagt ved sykehus eller sykehjem.Frivillige besøker også syke med lite nettverk som er innlagt på sykehjem.

Hva betyr Termik?

Termik står for terminal omsorg i kommunen, men betyr også varm omsorg. På samme måte som fuglene hviler seg på termiske luftstrømmer (oppdriften), kan både pasient og pårørende hvile seg når de får avlasting og omsorg fra en frivillig.

Å være alvorlig syk hjemme

Om en er alvorlig syk, eller sykdommen trekker i langdrag, kan en allikevel ønske å være hjemme i sykdomsperioden. Dette kan være vanskelig å gjennomføre uten mye hjelp og støtte fra pårørende, venner og offentlig helsevesen. For å imøtekomme dette ønsket kan en få hjelp av frivillige i Termik.

Å leve sine siste dager hjemme
Dersom den syke har et ønske om å dø hjemme, er det viktig at familien får all den hjelp de har behov for. Frivillige kan være med å legge forholdene til rette slik at pårørende opplever denne tiden som meningsfull.

Termik har utarbeidet egne verdier som skal være utgangspunkt for å kunne yte frivillig omsorg til alvorlig/kronisk syke. Bakgrunnsinformasjon til verdimomenter kan du laste ned her:Verdimomenter

Vår samarbeidspartner gjennom flere år

hrlogo

Det er stengt for kommentarer.